TitleAgents d'informació independents del domini
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsPlaza E, Abasolo C, Gómez M
JournalButlletí de l'ACIA
Number25
Pagination197-204
Abstract

Els agents cooperatius d'informació i els sistemes d'informació actuals en general han d'accedir a grans quantitats d'informació distribuides per fonts d'informació heterogènies. Un gran repte d'aquests sistemes és la capacitat de créixer afegint noves fonts d'informació i la seva adaptació per a nous dominis de coneixement. En aquest treball proposen l'UPML com a marc de treball per desenvolupar agents d'informació mitjançant la reutilització de mètodes de solució de problemes independents del domini. La meta-ontologia de UPML per descriure components d'un sistema s'usa com a llenguatge de descripció de les capacitats dels agents (Agent Capability Description Language), on les capacitats són els mètodes de solució de problemes i les tasques que són capaços d'assolir. Això permet de seleccionar mètodes d'una biblioteca per construir una nova aplicació.