Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Leonardo Diaz  [Clear All Filters]
Book Chapter
Poblet M, Noriega P, de Toro CLópez, Suquet J.  2009.  ODR i mediació en línia: estat de l'art i escenaris d'ús. Materials del llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Volum 1. :155-165.